TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Pražáková Lucie (příchod v bodu 3), Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Kučera Roman, Machová Kateřina

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola splnění úkolů
  3. Návštěvní řád fotbalového hřiště
  4. Dětský den
  5. Pouťový turnaj
  6. Různé
  7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Protékání záchodu – M- Sobel sdělil, že p. Procházka nereaguje na telefonáty. R. Roubínek oslovil telefonicky p. Kindla, který přijede v pondělí 20. 5.

Žádost na dotaci z Pardubického kraje – M. Sobel podal žádost o Individuální dotaci v programu Dotace a záštity kanceláře hejtmana Pardubického kraje na rok 2019. Dne 14. května 2019 byla podepsána M. Sobelem Smlouva o poskytnutí individuální dotace na renovaci fotbalového hřiště ve výši 50 000,- Kč v programu Dotace a záštity kanceláře hejtmana Pardubického kraje na rok 2019. Nyní čekáme na podpis smlouvy hejtmanem.

Směna pozemků s městysem – městys musí ještě zaslat na Katastr nemovitostní usnesení o schválení směnné smlouvy.

 

3. Návštěvní řád fotbalového hřiště

K. Šimek připravil návštěvní řád fotbalového hřiště, který na konci dubna elektronicky zaslal členům výkonného výboru. Členové výkonného výboru ještě měli připomínky, které budou do řádu doplněny. Po doplnění připomínek následně K. Šimek opětovně řád zašle členům VV ke kontrole. Na příštím jednání VV bude návštěvní řád fotbalového hřiště schválen.

 

4. Dětský den

Dětský den se bude konat 8. 6. 2019 na místním fotbalovém hřišti.

Moderátorky: Simona Jirsáková, Gabriela Jirsáková, Kamila Součková.

Plakáty vytištěny.

Je objednán nafukovací skákací hrad a obří stavebnice Lego.

Další program: soutěže, nafukovací balonky, bublinkování, malování na obličej, tvoření z balonků, lovení limonád, střílení ze vzduchovky, poník, 1 zmrzlina pro dítě zdarma.

Občerstvení: párek v rohlíku, klobásy, nealko, pivo, zmrzlina, …

 

5. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 27. 7. 2019. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek, Roman Kučera, Jiří Balcar a Miloš Sobel. Potřeba zajistit chladírenský vůz, kelímky, ubrousky, štamprlata, tácky, … Koláče objednány.

Rozhodčí – Tomáš Vaněk. Moderátor - ?

DJ Petr Fikejs – disco večer od 20 hod. – průřez hitů od 80. let po současnost.

 

6. Různé

Turistický zájezd – 14. 9. 2019; návrhy, kam se pojede.

 

7. Diskuse

Radoslav Roubínek

  • vznesl dotaz, jak je možné, že na čarodějnice došlo v kiosku sudové pivo již v 20:30 hod. Vysvětlení: obsluha kiosku rozhodla, že další sud nebudou narážet (ochladilo se a rodiče s dětmi již v tu dobu odcházeli domů). V kiosku se prodávalo pivo lahvové.

 

Miloš Sobel

  • na návrh Lukáše Macha byl projednán nákup malé sekačky na dosekávání okolo fotbalového hřiště. Nákup malé sekačky je odložen. O nákupu bude jednáno dle výsledku hospodaření v průběhu roku. Na podzim loňského roku byla zakoupena strunová sekačka.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:00 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v úterý 4. 6. 2019 od 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.